Resource types for @turbot/aws-s3

AWS > S3

AWS S3 Service

URI
tmod:@turbot/aws-s3#/resource/types/s3
Parent
Resource Parents

AWS > S3 > Account

AWS S3 Account.

URI
tmod:@turbot/aws-s3#/resource/types/s3Account
Parent
Resource Parents

AWS > S3 > Bucket

URI
tmod:@turbot/aws-s3#/resource/types/bucket
Parent
Resource Parents