Resource types for @turbot/aws-lambda

AWS > Lambda

AWS Lambda Service

URI
tmod:@turbot/aws-lambda#/resource/types/lambda
Parent
Resource Parents

AWS > Lambda > Function

Function resource in AWS Lambda service.

URI
tmod:@turbot/aws-lambda#/resource/types/function
Category
Resource Parents

AWS > Lambda > Function Alias

Function Alias resource in AWS Lambda service.

URI
tmod:@turbot/aws-lambda#/resource/types/functionAlias
Resource Parents

AWS > Lambda > Function Version

Function Version resource in AWS Lambda service.

URI
tmod:@turbot/aws-lambda#/resource/types/functionVersion
Resource Parents

AWS > Lambda > Layer

Layer resource in AWS Lambda service.

URI
tmod:@turbot/aws-lambda#/resource/types/layer
Category
Resource Parents