Resource types for @turbot/aws-elasticache

AWS > ElastiCache

AWS ElastiCache Service.

URI
tmod:@turbot/aws-elasticache#/resource/types/elastiCache
Parent
Resource Parents

AWS > ElastiCache > Cache Cluster

URI
tmod:@turbot/aws-elasticache#/resource/types/cacheCluster
Category
Resource Parents

AWS > ElastiCache > Cache Parameter Group

URI
tmod:@turbot/aws-elasticache#/resource/types/cacheParameterGroup
Category
Resource Parents

AWS > ElastiCache > Replication Group

AWS ElastiCache replication group.

URI
tmod:@turbot/aws-elasticache#/resource/types/replicationGroup
Category
Resource Parents

AWS > ElastiCache > Snapshot

AWS ElastiCache Cluster Snapshot.

URI
tmod:@turbot/aws-elasticache#/resource/types/snapshot
Resource Parents