Resource types for @turbot/aws-eks

AWS > EKS

AWS EKS Service

URI
tmod:@turbot/aws-eks#/resource/types/eks
Parent
Resource Parents

AWS > EKS > Cluster

URI
tmod:@turbot/aws-eks#/resource/types/cluster
Parent
Resource Parents

AWS > EKS > Node Group

Node Group resource in AWS Eks service.

URI
tmod:@turbot/aws-eks#/resource/types/nodeGroup
Parent
Resource Parents