Resource types for @turbot/aws-efs

AWS > EFS

AWS EFS Service.

URI
tmod:@turbot/aws-efs#/resource/types/efs
Parent
Resource Parents

AWS > EFS > FileSystem

URI
tmod:@turbot/aws-efs#/resource/types/fileSystem
Parent
Resource Parents

AWS > EFS > Mount Target

URI
tmod:@turbot/aws-efs#/resource/types/mountTarget
Parent
Resource Parents