Resource types for @turbot/aws-ecs

AWS > ECS

AWS ECS Service

URI
tmod:@turbot/aws-ecs#/resource/types/ecs
Parent
Resource Parents

AWS > ECS > Cluster

URI
tmod:@turbot/aws-ecs#/resource/types/cluster
Parent
Resource Parents

AWS > ECS > Container Instance

URI
tmod:@turbot/aws-ecs#/resource/types/containerInstance
Parent
Category
Resource Parents

AWS > ECS > Service

URI
tmod:@turbot/aws-ecs#/resource/types/service
Parent
Category
Resource Parents

AWS > ECS > Task Definition

URI
tmod:@turbot/aws-ecs#/resource/types/taskDefinition
Parent
Category
Resource Parents