Resource types for @turbot/aws-dynamodb

AWS > DynamoDB

AWS DynamoDB Service.

URI
tmod:@turbot/aws-dynamodb#/resource/types/dynamodb
Parent
Resource Parents

AWS > DynamoDB > Backup

URI
tmod:@turbot/aws-dynamodb#/resource/types/backup
Resource Parents

AWS > DynamoDB > Global Table

URI
tmod:@turbot/aws-dynamodb#/resource/types/globalTable
Resource Parents

AWS > DynamoDB > Table

URI
tmod:@turbot/aws-dynamodb#/resource/types/table
Resource Parents