Resource types for @turbot/aws-dms

AWS > DMS

AWS DMS Service

URI
tmod:@turbot/aws-dms#/resource/types/dms
Parent
Resource Parents

AWS > DMS > Endpoint

URI
tmod:@turbot/aws-dms#/resource/types/endpoint
Parent
Resource Parents

AWS > DMS > Replication Instance

URI
tmod:@turbot/aws-dms#/resource/types/replicationInstance
Parent
Resource Parents