Resource types for @turbot/aws-athena

AWS > Athena

AWS Athena

URI
tmod:@turbot/aws-athena#/resource/types/athena
Parent
Resource Parents

AWS > Athena > NamedQuery

URI
tmod:@turbot/aws-athena#/resource/types/namedQuery
Category
Resource Parents

AWS > Athena > Workgroup

URI
tmod:@turbot/aws-athena#/resource/types/workgroup
Resource Parents